Algemene Voorwaarden BTA

Better Together Agency B.V.

18 augustus 2020

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 
 2. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Better Together Agency (The Perfect Wave) om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 3. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen Better Together Agency ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 4. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
 5. Onder derden wordt verstaan alle buitenstaanders en externe personen, bedrijven en organisaties die diensten of service aanleveren die niet door het eigen personeel van Better Together Agency uitgevoerd (kunnen) worden, maar wel voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk zijn.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Better Together Agency, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Better Together Agency uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
 2. Alle prijzen worden in beginsel geoffreerd exclusief omzetbelasting (BTW).
 3. Desgevraagd zal Better Together Agency voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Better Together Agency de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
 4. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 5. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door Better Together Agency ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

 

ARTIKEL 4. HONORERINGEN BETALINGEN

 1. De honorering van Better Together Agency berust op haar dagtarieven, tenzij anders overeengekomen. Naast het overeengekomen honorarium komen de kosten, die Better Together Agency voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor rekening van de opdrachtgever. Better Together Agency heeft te allen tijde het recht om een voorschot op de kosten en het honorarium te verlangen en om tussentijds te factureren.
 2. Better Together Agency is gerechtigd haar dagtarieven periodiek aan te passen. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.
 3. Indien Better Together Agency voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt zullen de kosten verbonden aan de inschakeling van derden aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Better Together Agency is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze externe kosten te verlangen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.
 4. Voor zover niet nadrukkelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW en eventuele verzend-, transport-, porto-, reiskosten en overige onkosten.
 5. Better Together Agency is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.

 

ARTIKEL 5. OPDRACHTEN EN WIJZIGINGEN

 1. Een opdracht wordt door Better Together Agency aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
 2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden. De uitdrukkelijke instructie de werkzaamheden aan te vangen geldt als goedkeuring van de opdracht.
 3. Better Together Agency is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
 4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Better Together Agency te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Better Together Agency.
 6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolg van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
 7. Wijzigingen in de opdracht en/of een te laat aanleveren van materialen door opdrachtgever
  kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Better Together Agency buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

ARTIKEL 6. INSCHAKELING DERDEN

Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is Better Together Agency gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.

 

ARTIKEL 7. BETALING

 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Better Together Agency draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
 3. Media-inkoop zoals commercialproductie-, (ether)mediakosten en social advertisingkosten worden, na onderling overleg, maar bij voorkeur via de opdrachtgever betaald te worden.
 4. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door Better Together Agency van opdrachtgever te zijn ontvangen.
 5. Better Together Agency is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Better Together Agency voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt de Wettelijke Rente als door de Rijksoverheid gehanteerd voor handselstranacties. Dit percentage wordt berekend over het voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn, een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende bedrag. 
 7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 75,- per vordering bedragen.

 

ARTIKEL 8. OPSCHORTING, STAKING EN ONTBINDING

 1. Better Together Agency is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
 2. Bovendien is Better Together Agency gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Better Together Agency gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen van liquidatie van diens bedrijf.
 3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Better Together Agency alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Better Together Agency gederfde inkomen.

 

ARTIKEL 9. TERMIJN VAN LEVERING

De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Better Together Agency ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Better Together Agency.

 

ARTIKEL 10. ZORGPLICHT

 1. De opdrachtgever staat jegens Better Together Agency in voor de juistheid van de informatie die de opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling heeft verstrekt aan Better Together Agency omtrent zichzelf en zijn producten en/of diensten.
 2. De opdrachtgever staat jegens Better Together Agency er voor in dat de gegevens en/of materialen die de opdrachtgever ten behoeve van het gebruik voor de marketing-communicatie van de opdrachtgever aan Better Together Agency heeft verstrekt geen inbreuk maakt op rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Better Together Agency tegen alle aanspraken en claims van derden die hun grondslag vinden in het gebruik van de producten, alsmede in het aanprijzen van het gebruik van de producten.
 3. Better Together Agency draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Better Together Agency ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens en informatie.
 4. Better Together Agency zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen. Better Together Agency zorgt ervoor dat alle werkzaamheden voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van marketingcommunicatie in Nederland. Indien daarvoor juridisch advies noodzakelijk is, zal Better Together Agency de opdrachtgever desgewenst een (indicatieve) begroting van de daaraan verbonden kosten geven alvorens de opdracht voor extern juridisch advies te verlenen. Indien de marketingcommunicatie voor de producten van de opdrachtgever aan specifieke regels van zijn branche en/of van een andere betrokken organisaties moet voldoen, zal de opdrachtgever Better Together Agency tijdig op de hoogte brengen van de inhoud van deze regels.
 5. Indien Better Together Agency bij de uitvoering van een opdracht betwijfelt of de resultaten van de opgedragen werkzaamheden voldoen aan de in lid 4 bedoelde regelingen, zal Better Together Agency dit in een zo vroeg mogelijk stadium met de opdrachtgever bespreken en de mogelijke consequenties – op verzoek van de opdrachtgever schriftelijk opgeven. Indien de opdrachtgever het opdrachtvoorstel desondanks goedkeurt, zal Better Together Agency niet aansprakelijk zijn jegens de opdrachtgever indien en voor zover de aangegeven consequenties zich daadwerkelijk realiseren.
 6. Indien Better Together Agency redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de resultaten van de werkzaamheden niet zouden voldoen aan de in lid 4 bedoelde regelingen, terwijl zich niet de situatie van lid 5 voordoet, zal Better Together Agency voor eigen rekening op verzoek van de opdrachtgever ervoor zorgen dat de resultaten van de Werkzaamheden op de kortst mogelijke termijn alsnog voldoen aan deze regelingen, dan wel dat de Werkzaamheden alsnog binnen de kortst mogelijke termijn worden uitgevoerd conform deze regelingen en/of in overleg met de opdrachtgever vervangende Werkzaamheden verrichten, en zal Better Together Agency de opdrachtgever bovendien met betrekking tot door haar gemaakte kosten schadeloos stellen.

 

ARTIKEL 11. RECLAMES, KLACHTEN EN BEWIJS

 1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat Better Together Agency de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen 5 werkdagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.
 2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 5 werkdagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
 3. Reclames omtrent facturen moeten binnen 14 dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij Better Together Agency worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
 4. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Better Together Agency beslissend.
 6. Better Together Agency is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 7. De prestatie van Better Together Agency geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

 

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING DERDEN

 1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Better Together Agency ter zake wordt vastgesteld, zal deze te harer keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door haar is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Better Together Agency nimmer verplicht.
 2. De aansprakelijkheid van Better Together Agency voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door haar geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering dekt. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.
 3. Better Together Agency is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.
 4. Better Together Agency is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.
 5. Better Together Agency is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door Better Together Agency te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever Better Together Agency niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 6. Indien Better Together Agency ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en Better Together Agency alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
 7. Onverminderd het bepaalde in dit artikel neemt Better Together Agency voor wat betreft de werkzaamheden en/of producten van door haar ingeschakelde derden geen verdere aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever op zich dan voor zover deze derden jegens haar aansprakelijk zijn. Aansprakelijkheid uitsluitende of beperkende bepalingen in de overeenkomst tussen Better Together Agency en derden maken deel uit van de overeenkomst tussen Better Together Agency en de opdrachtgever. Better Together Agency zal de opdrachtgever telkens informeren over dergelijke bepalingen, tenzij het in de betreffende branche van de toeleverancier gebruikelijke algemene voorwaarden betreft, of dit informeren redelijkerwijs niet mogelijk is.
 8. Better Together Agency is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde en/of gecorrigeerde proeven.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Better Together Agency tegen alle schade-aanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van Better Together Agency ex artikel 10 van deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. OVERMACHT

 1. Ingeval Better Together Agency door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: staking, uitsluiting, stroomstoring, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Better Together Agency hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, terrorisme, blokkade, oproer, epidemie, verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
 3. Better Together Agency is in het geval van overmacht gerechtigd om de tot dan toe gemaakte kosten en uren te factureren. 

 

ARTIKEL 14. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 2. De rechten van intellectuele eigendom op het werk dat Better Together Agency zelf voor de opdrachtgever ontwikkelt, liggen bij Better Together Agency. Indien voor de verkrijging van een dergelijk recht een depot of een registratie vereist is, dan is uitsluitend Better Together Agency tot het doen daarvan bevoegd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Niets van het werk dat Better Together Agency voor de opdrachtgever ontwikkelt, mag gebruikt of uitgewerkt worden. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor ideeën en al dan niet auteursrechtelijk beschermde concepten die Better Together Agency in het kader van een pitch ontwikkelt. (Eenmalige) pitchvergoedingen gelden niet als betaling voor publicatie of exploitatie van de geleverde producten.
 3. Indien en voor zover Better Together Agency gebruikmaakt van de diensten van derden, liggen de eventuele intellectuele eigendomsrechten op hun prestaties bij deze derden. Better Together Agency ziet erop toe dat deze derden voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht(en) aan Better Together Agency het recht verlenen de resultaten van de betreffende werkzaamheden te (doen) gebruiken zoals overeengekomen in de opdracht. Op verzoek van de opdrachtgever zal Better Together Agency trachten te bedingen dat de derden bereid zijn tegen een redelijke vergoeding mee te werken aan de uitbreiding van eventuele gebruiksrechten als hiervoor bedoeld.
 4. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan Better Together Agency toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever,
  met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
 5. De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met hetgeen bepaald in artikel 12 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk zijn.
 6. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 7. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 8. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

 

ARTIKEL 15. MATERIALEN

Alle door Better Together Agency tot stand gebrachte rapporten, adviezen, teksten, (werk)tekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, reclameconcepten, slagzinnen, advertising properties, films, audio-en videopresentaties, visuals, computerbestanden, broncodes en alle andere ten behoeve van het tot stand te brengen werk bestemde materialen, blijven te allen tijde eigendom van Better Together Agency ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Na beëindiging van de overeenkomst en betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan Better Together Agency verschuldigd is, zullen partijen overleggen over overdracht van het eigendom op de materialen aan de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 16. AARD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde annuleren. Bij annulering is een vergoeding verschuldigd van reeds gemaakte kosten en uren, alsook een vergoeding van 10% van de opdracht indien het opdrachten vanaf 25.000 euro betreft.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan Better Together Agency voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.
 3. Tijdens de opzegtermijn blijven de lopende verplichtingen van de opdrachtgever en Better Together Agency van kracht. De honorering van Better Together Agency is tijdens deze periode per maand tenminste gelijk aan het 1/12 deel van het inkomen dat Better Together Agency gedurende het aan de opzegging voorafgaande jaar van de opdrachtgever heeft genoten. Indien de overeenkomst korter heeft geduurd dan 1 jaar is de honorering gelijk aan het gemiddelde maandinkomen voorafgaand aan de opzegging.

 

ARTIKEL 17. EXCLUSIVITEIT

De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg c.q. met toestemming van Better Together Agency de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Deze verplichting vervalt echter, indien Better Together Agency nalaat om binnen een redelijke termijn de opdracht uit te voeren ondanks dat de opdrachtgever Better Together Agency daartoe alsnog na aanmaning een redelijke termijn heeft gesteld of niet in staat is een opdracht uit te voeren.

 

ARTIKEL 18. AFWIKKELING RELATIE

 1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij Better Together Agency bevinden, zullen door haar op eerste aanvraag tegen onkostenvergoeding (het dan geldende uurtarief voor zoekwerk, verzamelen en digitaliseren) aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal Better Together Agency ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.
 2. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en Better Together Agency eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

 

ARTIKEL 19. OVERDRACHT EN PLICHTEN

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
 2. In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

 

ARTIKEL 20. BEVOEGDE RECHTER

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen,

 

De Algemene Voorwaarden van Better Together Agency zijn ter inzage op ons kantoor aanwezig, worden op onze website vertoond, worden bijgevoegd bij offertes en kunnen indien gewenst toegezonden worden per e-mail of post.